کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها

  • ترسیم چشم‌انداز مهار تورم در سال ۱۴۰۳

    ترسیم چشم‌انداز مهار تورم در سال ۱۴۰۳

    بررسی اقدامات سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی حکایت از آغاز احیای اقتدار بانک مرکزی دارد. کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، برخورد با موسسات ناتراز و احیای اقتدار سیاست‌گذار پولی از محورهای اثرگذار بر موفقیت در مهار رشد نقدینگی بوده است.

  • کاهش تورم روی دور تُند

    کاهش تورم روی دور تُند

    یکی از سیاست‌هایی که برای کاهش نرخ رشد نقدینگی و در نهایت کاهش تورم دنبال شد، کنترل رشد ترازنامه بانک ها بود و در کنار آن نیز رشد نرخ ارز برای اثرگذاری فوری بر کاهش تورم، پیگیری شد.